ODBIÓR CERTYFIKATÓW MATURALNYCH

1 - przedstawi własnoręcznie podpisane przez maturzystę oświadczenie, w którym będzie wymieniona jako osoba oddelegowana do odbioru certyfikatu oraz 2 – okaże dokument stwierdzający tożsamość odbierającego. W przypadku braku któregokolwiek z wymienionych dokument nie zostanie wydany.  Rodzice ucznia również podlegają powyższym warunkom.

Egzaminy poprawkowe:

Do egzaminu poprawkowego z matury (ustnej lub pisemnej) maturzysta może przystąpić tylko wtedy, gdy:

1 – przystąpił do wszystkich obowiązkowych egzaminów,
2 – nie zdał tylko jednego pisemnego lub ustnego egzaminu,
3 – złożył do 6 lipca 2012r. osobiście podpisane oświadczenie woli zdawania egzaminu poprawkowego (dostępne w szkole lub na stronie OKE Poznań) – osoba postronna nie może wypełnić oświadczenia za zdającego, gdyż podpis musi złożyć własnoręcznie sam maturzysta.