POMOC MATERIALNA

STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra oraz Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

1. DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł
 i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
  24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   

do 15 września 2020 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),

 Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

UWAGA: Uczniowie zamieszkali poza miastem Zielona Góra, pobierają i składają wnioski we właściwych dla swojego miejsca zamieszkania urzędach miejskich i gminnych.

ZASIŁEK SZKOLNY - wnioski

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku nagłego zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE ORAZ ZASIŁEK SZKOLNY można pobrać również w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne - TUTAJ

Wniosek o zasiłek szkolny - TUTAJ

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat)
i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

 

INFORMACJA TELEFONICZNA w MOPS :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 – 15.30 POD NUMEREM TELEFONU 68 411 50 09.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Wniosek - TUTAJ

WYPRAWKA SZKOLNA

Strona w budowie

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   

 • do 16 września 2019 r.,
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019r.,
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 17 lutego 2020 r.;

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pok. 308, II piętro.

 

INFORMACJA TELEFONICZNA w MOPS:

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 – 15.30 POD NUMEREM TELEFONU 68 411 50 09.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Wniosek - TUTAJ

Katalog wydatków kwalifikowanych - TUTAJ