MATURA

 

 

Egzamin maturalny w 2023 r. 

 

DEKLARACJE

Termin składania deklaracji wstępnej: 30 września 2022 (uczniowie)

Termin składania deklaracji ostatecznej 7 lutego 2023 (uczniowie i absolwenci)

DRUK DEKLARACJI 1a

 

1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły lub jest absolwentem szkoły, w której chce zdawać egzamin składa deklarację (1a (wariant A) do pobrania) do dyrektora macierzystej szkoły do dnia 30 września 2022 (deklaracja wstępna-obowiązkowo).

2. Do dnia 7 lutego 2022 uczeń może wycofać deklarację, może dokonać w niej zmiany  - wówczas deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

3. Absolwent technikum, który ukończył szkołę i nie zdał egzaminu maturalnego lub chce podwyższyć wynik składa deklarację do dnia 7 lutego 2022 (nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej). Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić ponownie do niezdanych przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

4. W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny odbywa się wyłącznie w „nowej” formule. Osoby, które przystępowały w latach ubiegłych do egzaminu w „starej” formule, posiadają świadectwo dojrzałości i chcą podwyższyć wynik, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wyłącznie w „nowej” formule. Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w „starej” formule i które egzaminu nie zdały, zdają go wyłącznie w „nowej” formule oraz w pełnym zakresie.

 

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY MATURALNE

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
  • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu"
  • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
  • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu
HARMONOGRAM - w terminie głównym
 
 
4-20 maja 2022 - egzaminy pisemne
 

data

dzień

godzina

przedmioty

Czas trwania w min

4

czwartek

9:00

język polski – poziom podstawowy

180

14:00

 

 

5

piątek

9:00

j. angielski – poziom podstawowy

120

14:00

j. niemiecki - poziom podstawowy

 120

8

poniedziałek

9:00

matematyka - poziom podstawowy

170

14:00

 

 

9

wtorek

9:00

język angielski – poziom rozszerzony

150

14:00

 

 

10

środa

9:00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

180

14:00

 język niemiecki - poziom rozszerzony

150

11

czwartek

9:00

biologia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

180

12

piątek

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

15

poniedziałek

9:00

chemia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

16

wtorek

9:00

geografia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

150

17

środa

9:00

język polski – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

18

czwartek

9:00

historia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

19

piątek

9:00

fizyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

 
 
 HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
1-19 czerwca 2023 - egzaminy pisemne
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
 
22 sierpnia 2023 - część pisemna - godz. 9.00
 
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 7 lipca 2023 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 8 września 2023
 
OPŁATY ZA EGZAMIN
Od 1 września 2015r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
  • absolwentów, którzy przystępują z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach ale do niego nie przystąpili.
Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu.
Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu (do pobrania na stronie OKE Poznań)
2) dowód wpłaty na rachunek bankowy OKE.
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "zwolnienia".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY 
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI
Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Tablice można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-...".
 
INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla nowej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "nowej" formule". 
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO

Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "nowej" formule".