Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują oni jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy, a także specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,  administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Poza typowymi zadaniami związanymi z przemieszczaniem masy towarowej, muszą posiadać umiejętności i wiadomości pozwalające im także zorganizować transport . Dlatego wśród zadań zawodowych, do jakich są przygotowani, są te, które pozwalają zaplanować i zorganizować bezpieczny, wygodny i szybki transport w ruchu krajowym i międzynarodowym. Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Logistyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która obejmuje wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni zasobów i informacji. W każdej jednostce gospodarującej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne. Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi. Chcąc poprawić elastyczność i zdolność adaptacyjną firmy, na rynku poszukuje się logistyków, którzy poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy ogólnej efektywności i do obniżania kosztów własnych i firm-partnerów. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany  do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)        przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,

2)        przechowywania towarów,

3)        prowadzenia dokumentacji magazynowej,

4)        planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,

5)       planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

EGZAMINY  KWALIFIKACYJNE W ZAWODZIE TECHNIK  LOGISTYK (333 107) :

SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

Szczegółowe informacje w prezentacji poniżej: