"Postaw na słońce" Odcinek 8

Szkolny zespół „ANODA” prezentuje:

Do kogo możemy się zwrócić o dofinansowanie w projekcie ,,Prosument ’’

 

1)  dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

a)    do 15% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. a, b, c, a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania,

b)    do 30% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. d, e, f, a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania;

2)   w przypadku instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 4, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych w pkt 1 lit. a) - b), odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej;

3)    maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której mowa w ust.7.5 pkt. 2, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

a)    100 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),

b)   300 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

4)    maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której mowa w ust. 7.5 pkt 4, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

a)    150 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),

b)   450 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

5)   jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji;  

6)   poziom maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla każdego rodzaju instalacji określa pkt III załącznika nr 3 do programu;

7)   przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej

 

7.3. Warunki dofinansowania

1)   kwota pożyczki wraz z dotacją wynosi nie mniej niż 1 000 tys. zł;

2)   pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją;

3)   oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1%;

4)   kapitał i odsetki z tytułu oprocentowania pożyczki spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata odsetek następuje na koniec kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

5)   maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty planowanej pierwszej wypłaty transzy pożyczki;

6)   maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 miesięcy od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie;

7)   przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia;

8)   pożyczki udzielane w ramach programu nie podlegają umorzeniu;

9)   dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie;

10)  warunkiem wypłaty środków pożyczki będzie przedłożenie w NFOŚiGW przez beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, zawierającej m.in.:

a)      zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta, 

b)      potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego,

c)      określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,

d)     odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji;

11)    wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych (załącznik nr 3 do programu) oraz gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji;

12)    beneficjent zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie; 

13)    instalacje, o których mowa w ust.7.5 nie będą wykorzystywane przez beneficjenta do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby własne ani na sprzedaż; w okresie trwałości, beneficjent udostępni te instalacje, wyłącznie na rzecz osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi;  

14)    udostępniając instalacje dofinansowane w ramach programu, beneficjent weryfikuje, czy takie udostępnienie stanowi pomoc publiczną dla odbiorcy wskazanego w pkt.13, a jeśli tak, beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia jego zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. W takiej sytuacji, beneficjent wypełnia także inne obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej;

na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu