ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA MŁODYCH LUDZI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH W ŚWIETLE PRAWA.

Czy warto ryzykować życie, zdrowie i wolność eksperymentując ze środkami psychoaktywnymi? Co to jest „czyn zabroniony”? Co  świadczy o demoralizacji nieletniego? Jakie konsekwencje prawne mogą spotkać nieletniego gdy złamie prawo? 

Te i inne zagadnienia z zakresu naruszania norm prawnych przez młodych ludzi poruszane były podczas zajęć profilaktycznych uczniów klas pierwszych (1 TLWA, 1 TLWB I 1 TE) z funkcjonariuszami policji. Podczas spotkania była okazja do omówienia występujących zagrożeń w środowisku nieletnich takich jak: alkohol, środki psychoaktywne, agresja i przemoc, kradzieże, zakłócanie porządku publicznego, itp. W sposób szczególny zaakcentowano problem dopalaczy i ich zagrożenia dla zdrowia i życia prezentując treści  Wojewódzkiego Programu Antydopalaczowego pn. “DOPALAM się SOBĄ”.

Prelekcje stanowiły także doskonałą okazję do tego, by wskazać osoby i instytucje mogące udzielić młodemu człowiekowi pomocy, pokazać możliwość i sposoby zmiany dotychczasowego postępowania. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z nami funkcjonariusze z  Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii: psycholog Wioletta Sokołowska- Domagała i sierż. szt. Agnieszka Jabłonka.  

Pedagog szkolny J. Jenek