PARTNERZY

Nowy Egzamin Zawodowy

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE

W ZAWODACH

informacje opracowała: Agnieszka Chalecka

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW  

sesja: styczeń-luty 2018r.

 

CZĘŚĆ PISEMNA

z wykorzystaniem wydrukowanego arkusza egzaminacyjnego

10.00 (A.30, B.23, M.19)      

12.00 (A.31, B.24, M.44, R.25)   

14.00 (A.32, E.19, E.24)

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 dokumentacja

  9.00 (A.31, E.24)

13.00 (A.32, R.08, R.25)

16.00 (A.30)

 

dokumentacja z komputerem

E.19          M.44

 

wykonanie

 B.23     B.24           M.19 (zmiana)

 

DEKLARACJE

Uczeń / absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach składa deklarację (plik):

sesja: styczeń-luty 2018r. - do 9 września 2017r.

sesja: maj-lipiec 2018r. - do 18 lutego 2018r.

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY "NOWEGO" EGZAMINU ZAWODOWEGO

Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
 • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu"
 • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
 • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu

 

HARMONOGRAMY

sesja: styczeń-luty 2018r.:

część pisemna: 11 stycznia 2018r.

część praktyczna - dokumentacja: 10 stycznia 2018r.

część praktyczna - pozostałe typy egzaminu: 12 stycznia - 17 lutego 2018r.

sesja: czerwiec-lipiec 2018r.:

część pisemna: 19 czerwca 2018r.

część praktyczna - dokumentacja: 26 czerwca 2018r.

część praktyczna - pozostałe typy egzaminu: 22 czerwca- 4 lipca 2018r.

 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW

sesja: styczeń-luty 2018r. 23 marca 2018r.

sesja: czerwiec-lipiec 2018r.: 31 sierpnia 2018r.

 
DYPLOMY

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki konieczne do uzyskania dyplomu, złożony do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OKE w Poznaniu w zakładce "Procedury-..."

UWAGA.
Wniosku nie składają a
bsolwenci szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie. Tej grupie osób DYPLOM WYDAJE MACIERZYSTA SZKOŁA.

 

OPŁATY ZA EGZAMIN

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2015 r. odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

1) uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
2) osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
3) osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
4) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
5) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).

Wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi 171,00 zł.
z czego: 
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 57,00 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 114,00 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy podany na stronie OKE w Poznaniu www.oke.poznan.pl
Dowód wniesienia opłaty składa się w OKE w Poznaniu nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
 
Wykaz turniejów i olimpiad zawodowych zwalniających z części pisemnej egzaminu znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Zwolnienia z egzaminu".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY
 
Komunikaty Dyr. CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej są zamieszczone na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU

Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-..."

 

 INFORMACJE O EGZAMINIE

 

STRUKTURA EGZAMINU

CZĘŚĆ PISEMNA

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin

lub

 • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów (plik)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego.

Część praktyczna jest przeprowadzana według modelu:

 • W - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa
 • Wk - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem komputera
 • D - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja
 • Dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa 120min, 150min, 180min, 210min lub 240min w zależności od typu egzaminu i rodzaju kwalifikacji.

PODSTAWA UZNANIA EGZAMINU ZA ZDANY

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 1. z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (rozwiązanych poprawnie minimum 20 zadań)
 2. z części praktycznej - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Informatory: