PARTNERZY

MATURA I EGZAMINY "stara formuła"

MATURA

w starej formule obowiązuje do roku szkolnego 2014/2015

  • możliwość uzupełnienia po staremu do 2020r. włącznie
  • od 2021r. następuje obowiązek uzupełniania matury według nowej formuły

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

w starej formule obowiązującej do roku szkolnego 2014/2015

  • w roku szkolnym 2016/2017 egzamin zawodowy w tej formule był przeprowadzany po raz ostatni.

 opracowała: Agnieszka Chalecka

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM - MATURA 2018

MATURA USTNA        szczegóły po ustaleniu harmonogramu

Język polski   

Język angielski        

Język niemiecki

MATURY PISEMNE  szczegóły po ustaleniu harmonogramu

Harmonogram

 

 CZĘŚĆ POŚWIĘCONA MATURZE
 
 
DEKLARACJE
Absolwenci składają deklarację do 7 lutego 2018r.
Deklaracje można pobrać na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-...".
Należy wypełnić właściwą dla swojej sytuacji deklarację - w razie wątpliwości pomoc można uzyskać w OKE Poznań.
 
PROCEDURY MATURALNE
Wszelkie informacje dotyczące procedur można:
  • znaleźć na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu" w aneksie od str. 101
  • uzyskać w szkole (telefonicznie / osobiście)
  • uzyskać dzwoniąc do OKE w Poznaniu
HARMONOGRAM - w terminie głównym
9 -22 maja 2018 - ustny język polski, ustny język obcy nowożytny (szczegóły po ustaleniu harmonogramu)
7 -25 maja 2018 - egzaminy pisemne

data

dzień tygodnia

godzina rozpoczęcia

przedmiot(y)

czas trwania w min.

4

piątek

9:00

język polski – poziom podstawowy

170

14:00

język polski – poziom rozszerzony

180

7

poniedziałek

9:00

matematyka – poziom podstawowy

170

14:00

 

 

8

wtorek

9:00

język angielski – poziom podstawowy

120

14:00

język angielski – poziom rozszerzony

120 - cz.1

70 - cz.2

9

środa

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

10

czwartek

9:00

biologia – poziom podstawowy

biologia – poziom rozszerzony

120

150

14:00

 

 

11

piątek

9:00

wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony

120

 

180

14:00

   

14

poniedziałek

9:00

fizyka i astronomia – poziom podstawowy

fizyka i astronomia – poziom rozszerzony

120

 

150

14:00

geografia – poziom podstawowy

geografia – poziom rozszerzony

 120

150

15

wtorek

9:00

język niemiecki – poziom podstawowy 120

14:00

język niemiecki – poziom rozszerzony

 120 - cz.1

70 - cz.2

16

środa

9:00

chemia – poziom podstawowy

chemia – poziom rozszerzony

120

150

14:00

historia – poziom podstawowy

historia – poziom rozszerzony

120

180

17

czwartek

9:00

 

 

14:00

 

 

18

piątek

9:00

   

14:00

 

 

 
HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
4 - 9 czerwca 2018 - ustny język polski, ustny język obcy nowożytny
4 - 14 czerwca 2018 - egzaminy pisemne (szczegóły na stronie www.oke.poznan.pl)
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
21-22 sierpnia 2018 - część ustna z języka polskiego i języka obcego nowożytnego
21 sierpnia 2018 - godz. 9.00 - część pisemna
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 3 lipca 2018 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 11 września 2018
 
OPŁATY ZA EGZAMIN
Od 1 września 2015r. egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
  • absolwentów, którzy przystępują z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracjach ale do niego nie przystąpili.
Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu.
Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
1) pisemną informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu (do pobrania na stronie OKE Poznań)
2) dowód wpłaty na wyżej wspomniany rachunek bankowy OKE.
Dokonanie wymaganej opłaty za egzamin maturalny przez absolwenta, którego konieczność ta dotyczy, warunkuje dopuszczenie go do zdawania egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej.
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
Wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "zwolnienia".
 
MATERIAŁY I PRZYBORY - MATURA 2018
Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI - MATURA 2018
Komunikat Dyr. CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki jest zamieszczony na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "Procedury-..."
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE
Tablice można pobrać ze strony www.oke.poznan.pl z zakładki "Procedury-...".
 
INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla starej formuły) 
Informatory można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "starej" formule". 
 
DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM EGZAMINU MATURALNEGO
Komunikat Dyr. CKE można pobrać ze strony www.cke.edu.pl z zakładki "Egzamin maturalny // egzamin w "starej" formule".

BIBLIOGRAFIA

Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu (źródło: www.cke.edu.pl

 
 
 
CZĘŚĆ POŚWIĘCONA EGZAMINOWI ZAWODOWEMU
 
 

w roku szkolnym 2016/2017 egzamin zawodowy w tej formule był przeprowadzany po raz ostatni
 


 

Miejsce wszelkich informacji nt egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: www.oke.poznan.pl