RZECZNIK UCZNIA

 

 "Tak trzeba wychowywać ucznia, by nie tylko jemu było dobrze, ale i innym z nim"

                                                                                                                        Ks. Stanisław Konarski

 

      Pełnię tą funkcję dzięki Waszemu Uczniowskiemu zaufaniu, którym 

     obdarzyliście mnie wybierając na rzecznika Waszych praw.

                                                                             Bardzo dziękuję.  

 

Moim zadaniem jest czuwać nad przestrzeganiem praw ucznia.

Pamiętaj!

Jeżeli naruszone są Twoje prawa.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, rady lub wsparcia.

Jeżeli jesteś traktowany niesprawiedliwie.

Zgłoś się do mnie.

Dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

Jestem do Twojej dyspozycji oprócz środy każdego dnia w szkole.

Możesz liczyć na moją pomoc i dyskrecję.

Twoi rodzice/opiekunowie mogą się ze mną kontaktować

w trakcie organizowanych w szkole zebrań.

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

„Potrzeba szczególnej wrażliwości

ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole,

aby tworzyć w niej klimat

przyjaznego i otwartego dialogu”

                                                                                                     Jan Paweł II

 

Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia [plik]

 

Prawa ucznia

Pamiętaj, masz prawo do:

1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie Twojej godności,

3. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

4. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie ze szkolnym systemem oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,

5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszasz tym dobra innych osób,

7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8. pomocy w przypadku trudności w nauce,

9. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

12. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

13. poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

 

 Obowiązki ucznia

 Pamiętaj, masz także obowiązek:

1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

4. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego,

5. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

6. reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotów zawodowych itp.,

7.troski o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.

 

 Masz również możliwość dochodzenia swych praw.

Zwracaj się w tym celu do: 

               - Rzecznika Praw Ucznia

               - wychowawcy klasy

               - pedagoga lub psychologa szkolnego (gdy przemawia za tym 

                 charakter sprawy),

               - dyrekcji (gdy przemawia za tym charakter sprawy).

 

ANKIETY: (w przygotowaniu)

1. dotycząca znajomości przez uczniów praw i obowiązków uczniowskich [tutaj

2. dotycząca przestrzegania praw uczniów [tutaj]

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: (w przygotowaniu)

1. Konspekt lekcji wychowawczej "Prawa i obowiązki ucznia" [plik]

2. Konspekt lekcji wychowawczej „Prawa i obowiązki ucznia ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji” [plik]

3. Konspekt "Prawa i obowiązki ucznia" [plik]

4. Temat "Poznaję prawa i obowiązki ucznia" [plik]

5. Karta Praw Ucznia [plik]

6. Plakat "Konwencja o prawach dziecka" [plik]

7. Plakat "Prawa dziecka" [plik]

8. 

9. 

10. 

 

ŹRÓDŁA WIEDZY:

 Konwencja o Prawach Dziecka

 Deklaracja Praw Dziecka zw. Genewską

 Deklaracja Praw Dziecka ONZ

 Rzecznik Praw Dziecka

 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

 Rzecznik Praw Obywatelskich

 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 dzieciwpolsce.pl 

 mamyprawa.pl

 

 GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY:

 dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 numer alarmowy 112

 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 "Niebieska linia" 

  Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

  telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 800 120 002

 telefon 800 100 100 

  oferuje wsparcie i informacje rodzicom i nauczycielom,   których dzieci

  i podopieczni są narażeni na kłopoty związane m.in. z przemocą   online,

  seksualną, w szkole, z uzależnieniami czy też w związku z   korzystaniem

  z nowych technologii, np. telefonów komórkowych

 dyżurnet.pl

 Fundacja Refugee.pl 

  kontynuuje działalność prowadzoną uprzednio przez   Centrum Pomocy

  Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej. Jeśli   jesteś uchodźcą

  i potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, wsparcia lub informacji,   bądź uważasz,

  że Twój prawa są łamane, zadzwoń pod numer  +48 22 121 20 00 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

 Komitet Ochrony Praw Dziecka 

 Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki – Narkomania,

  to numer, pod  którym uzyskasz pomoc oraz wsparcie, jeśli Twój problem

  (lub osoby z   Twojego otoczenia) związany jest z narkotykami

  i uzależnieniem od narkotyków – zadzwoń pod 801 199 990.