SŁUŻBA CELNA

Innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna „Technik handlowiec – SŁUŻBA  CELNA ”

DLA UCZNIÓW KLAS I  - IV  TECHNIKUM
KO.III.IP-R2-7/2013

Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506) i ma na celu zaproponowanie nowych, dotychczas niestosowanych w naszej  szkole rozwiązań w zakresie programu  kształcenia i organizacji zajęć dodatkowych  dla klasy  pierwszej technikum handlowego. Stanowi więc rozwiązanie będące innowacją  organizacyjno - metodyczną.

Jest to innowacja pedagogiczna przewidziana dla uczniów klas I –IV technikum handlowego w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań młodzieży, sprawności intelektualnej oraz psychomotorycznej uczniów oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczanych celów.

Szkoła realizująca innowację posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, spełnia również wszystkie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Umowa współpracy podpisana z Urzędem Celnym w Zielonej Górze gwarantuje Zespołowi Szkół Technicznych wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas realizacji innowacji.

Nauczyciele biorący udział w innowacji będą realizować założenia programowe dobrowolnie. Zakładamy bezkosztowy tryb realizacji innowacji – nie ma konieczności  finansowania działań 
ze źródeł Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zielona Góra.

Innowacja nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określonych w odrębnych przepisach. Stosowanie podstaw programowych oraz wybór podręczników dokonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Specyfiką klasy celnej jest wprowadzenie do planu nauczania dodatkowych przedmiotów specjalistycznych z zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego, które będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Urzędu Celnego. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych. Zdobyta wiedza powinna dopomóc uczniom w świadomym wyborze kierunku dalszego kształcenia i wyboru drogi zawodowej.


Absolwent szkoły będzie mógł kontynuować proces kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej celem uzyskania odpowiedniego przygotowania do pracy w administracji celnej, agencjach celnych lub w innym dowolnie wybranym zawodzie.

Istotą innowacji jest więc szeroki udział w realizacji programu nauczania instytucji zajmujących się zawodowo służbą celną tzn. Urzędu Celnego w Zielonej Górze.

Udział w/w instytucji w realizacji programu nauczania polega na:

a)zapraszaniu pracowników instytucji na lekcje realizujące daną jednostkę tematyczną w charakterze eksperta,

b)udostępnianiu na lekcje materiałów informacyjnych i pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z treściami nauczania,

c)umożliwieniu uczestnictwa uczniów w poglądowych lekcjach na terenie zakładu/instytucji/jednostki
 w połączeniu z prezentacją sprzętu i posługiwaniem się nim,

d)włączaniu młodzieży do akcji organizowanych przez instytucje ,

e) udostępnianiu obiektów i sprzętu będącego w posiadaniu instytucji.

 

Czas trwania innowacji „Technik handlowiec- służba celna” ustalono na czteroletni okres kształcenia klasy technikum handlowego w okresie od 1.09.2013 do 31.08.2017. Miejscem jej realizacji  będzie Zespół Szkół Technicznych w Zielonej Górze przy ul.Wrocławskiej 65 A.

 

OPRACOWAŁA:  MGR INŻ.AGNIESZKA  CIĄGŁO  - Nauczyciel dyplomowany