LOGISTYK WOJSKOWY

Innowacja Technik logistyk – klasa wojskowa.

Projekt Technik logistyk - Klasa wojskowa jest innowacją pedagogiczną przewidzianą dla uczniów klas I –IV technikum logistycznego w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań młodzieży, sprawności intelektualnej oraz psychomotorycznej uczniów oraz wdrażanie naszych wychowanków do systematycznego dążenia do osiągania wyznaczanych celów.

Innowacja pedagogiczna Technik logistyk - klasa wojskowa powstała w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506).  Jej celem jest zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia oraz stosowanych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stanowi więc rozwiązanie będące innowacją organizacyjno-metodyczną.

Innowacja nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki
w zakresie ustalonym w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), a także Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rekrutacja do oddziałów, w których ma być prowadzona innowacja, odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności.

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, spełnia również wszystkie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Ponadto w realizacji innowacji pracę szkoły wspierać będą w szczególności Wojskowa Komenda Uzupełnień Zielona Góra oraz 5 Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie, co wynika z umów o współpracy podpisanych z obiema jednostkami.

Udział nauczycieli w programie jest dobrowolny, a zakres innowacji nie powoduje konieczności pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych ze źródeł Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zielona Góra.

Innowacja pedagogiczna jest okazją do wzbogacenia procesu nauczania. W licznych ankietach przeprowadzanych w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej, uczniowie składali propozycje przeprowadzania zajęć praktycznych, terenowych, wycieczek oraz doświadczeń w ramach przedmiotów, których realizacja odbywa się zazwyczaj w murach szkolnych, w sposób „teoretyczny”. Innowacja wojskowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. A organizowanie imprez dodatkowych przez klasy wojskowe, a przeznaczonych dla całej społeczności szkolnej, będzie okazją do zaangażowania wszystkich uczniów szkoły. Innowacja pozwoli także uatrakcyjnić ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto w chwili obecnej w Zielonej Górze nie funkcjonuje żadna placówka kształcąca absolwentów do przyszłej pracy w służbach mundurowych.

Innowacja pedagogiczna Technik logistyk - Klasa wojskowa pozwoli na wykształcenie u młodzieży postaw patriotycznych oraz na ukształtowanie grupy świadomych obywateli. Edukacja proobronna w sposób całościowy pozwala oddziaływać na proces dydaktyczno-wychowawczy. Działania te mają zmieniać dotychczasowe przyzwyczajenia, kształcić ludzi twórczych i aktywnych w związku z tematem obronności oraz z wyzwalaniem wszelkich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego. Zakładamy też, że efektem naszej pracy będzie przygotowanie uczniów do pełnienia ról, jako przyszłych członków społeczności lokalnych, potrafiących w sposób racjonalny zachować się w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych i militarnych oraz aktywnie uczestniczących w różnorodnych przedsięwzięciach realizowanych przez organy administracji państwowej, samorządy terytorialne i organizacje społeczne.