STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra oraz Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

1. DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   

 • do 15 września 2021 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r.,
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 15 lutego 2022 r.;

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni lub ze strony internetowej www.mops.zgora.pl („Aktualności” lub „Komu pomagamy” – „Pomoc materialna dla uczniów”).

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

W sytuacji, gdy wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składa rodzic lub opiekun prawny w imieniu pełnoletniego ucznia (ukończone 18 lat) do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo – formularz również do pobrania ze strony internetowej MOPS.

 2. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 Stypendium przyznane w powyższych formach udziela się  poprzez:

1) refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia do wysokości przyznanego stypendium;

2) zwrot wydatków w formie zapłaty przelewem za nabyte rzeczy lub usługi, po dokonaniu zakupu o ile zakup ten zaakceptowany został przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub osoby przez niego upoważnione. W tym przypadku termin zakupu ustalany jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, a przy  dokonaniu zakupu wskazana jest obecność przedstawiciela Ośrodka. Pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny ucznia uprawnionego do stypendium, odpowiedzialny jest za niezwłoczne, nie później niż w terminie do 2 dni od daty dokonania zakupów, dostarczenie do Ośrodka faktury/rachunku. Akceptacji zakupu dokonuje dyrektor. Za dokonane zakupy Ośrodek dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę w terminie określonym na dokumencie sprzedaży. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 3. WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

 1. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wyższym niż 396 zł stypendium ustala się
  w kwocie 124 zł miesięcznie,
 2. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym niż 396 zł stypendium ustala się
  w kwocie 186 zł miesięcznie,
 3. dla ucznia, którego rodzina  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej stypendium ustala się
  w kwocie 248 zł miesięcznie.

4. ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 STYPENDIA SZKOLNE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

1. Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.

 2. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (skrzynka podawcza MOPS na parterze budynku).

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 Anita Banaś, tel. 68 411 50 08;

 Aleksandra Frąckowiak,  tel. 68 411 50 09.

 3. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).

 4. Termin składania wniosków:

od 1 do 15 września 2021 r - uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wspomniani słuchacze do dnia 15 października 2021 r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2022 r.;

Wnioski do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne - TUTAJ

Wniosek o zasiłek szkolny - TUTAJ 

Pełnomocnictwo dla rodzica - TUTAJ

Katalog wydatków i zasady rozliczania stypendiów szkolnych - TUTAJ