STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   

  • do 16 września 2019 r.,
  • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019r.,
  • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 17 lutego 2020 r.;

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pok. 308, II piętro.

 

INFORMACJA TELEFONICZNA w MOPS:

 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 – 15.30 POD NUMEREM TELEFONU 68 411 50 09.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Wniosek - TUTAJ

Katalog wydatków kwalifikowanych - TUTAJ