ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

 

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski można pobrać w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, pokój 304 (sekretariat)
i pokój 308 oraz na stronie www.mops.zgora.pl

 

INFORMACJA TELEFONICZNA w MOPS :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 – 15.30 POD NUMEREM TELEFONU 68 411 50 09.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Szczegółowe informacje - TUTAJ

Wniosek - TUTAJ