4. Układy współrzędnych


Położenie punktu można określać korzystając z urządzenia wskazującego lub wprowadzając jego współrzędne w linii poleceń.

4.1. Globalny i lokalny układ współrzędnych
AutoCAD wykorzystuje arbitralnie ustalony kartezjański układ współrzędnych prostokątnych nazywany Globalnym Układem Współrzędnych (GUW). Użytkownik może definiować Lokalne Układy Współrzędnych (LUW) zmieniając położenie i orientację początku układu współrzędnych i płaszczyzny XY, LUW można także przesuwać i obracać.


4.2. Wyświetlanie symbolu LUW
W programie położenie LUW jest wskazywane przez symbol wyświetlany w początku układu lub w lewym dolnym rogu aktualnej rzutni. Jeżeli symbol (piktogram) ten jest wyświetlany w początku aktualnego LUW, to pojawi się w nim znak "+". Jeżeli symbol jest wyświetlany w lewym dolnym rogu rzutni, to znak krzyża nie występuje. Aby określić sposób wyświetlania piktogramu należy wybrać opcję Wyświetl z menu rozwijanego Widok.

4.3. Definiowanie nowego początku LUW

Aby zdefiniować nowy LUW należy skorzystać z opcji LUW z menu rozwijanego Narzędzia.

4.4. Określanie współrzędnych
W przestrzeni dwuwymiarowej (2D) punkty są określane na płaszczyźnie XY, która nazywana jest płaszczyzną konstrukcyjną. Współrzędne 2D można wprowadzać w formacie XY lub współrzędnych biegunowych.

Przykłady:
a) format XY 21.51,135.23 (współrzędna x:21.51, współrzędna y: 135.23)
b) format biegunowy 23.65<123 (długość 23.65, kąt 123°)
Współrzędne w każdym z formatów mogą być wprowadzane jako współrzędne względne lub bezwzględne. Współrzędne bezwzględne są określane względem stałego początku układu współrzędnych. Współrzędne względne są określane względem ostatnio wprowadzanego punktu.

Przykłady:
a) współrzędne bezwzględne 43,-39 45<-78
b) współrzędne względne @53,89 @17<60

4.5. Określanie jednostek, kątów i dokładności

Współrzędne i kąty można podawać w różnym formacie i z różną dokładnością, można też sterować zwrotem kątów.