WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 – rządowy program w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

O dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych mogą ubiegać się:
1.  uczniowie  klas II,  u których dochód  na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto .
2.  uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. W szczególnych przypadkach (określa je ustawa o pomocy społecznej) o dofinansowanie ubiegać mogą się także rodziny, które przekraczają dochód 456 zł netto . Jednakże może to stanowić tylko i wyłącznie 5% ogólnie złożonych wniosków (osób uprawnionych z kryterium dochodowym).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WYPRAWKI SZKOLNEJ UPŁYWA 4 WRZEŚNIA 2013 r. 

W celu ubiegania się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej należy pobrać wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie i dołączyć wszelkie zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku np. w przypadku złożenia wniosku w miesiącu wrześniu 2013  należy wykazać się dochodem za miesiąc sierpień 2013.
WAŻNE INFORMACJE:
1. Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014 przyznawana jest w kwocie 445 zł.
2. Pomoc udzielana jest uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych.
3. Dofinansowanie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zakup podręczników szkolnych.
4. Wypłata dofinansowania nastąpi po okazaniu dowodów zakupu podręczników szkolnych.
5. O terminie składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami poinformujemy do końca sierpnia 2013.

 

 Jednocześnie informujemy, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2013 r. dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce FINANSE NA EDUKACJĘ: https://www.men.gov.pl

Wnioski dostępne są TUTAJ i TUTAJ oraz w sekretariacie i u pedagoga szkolnego. Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.