STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019 !!!

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15 WRZEŚNIA 2018 r.

stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

  1.  są mieszkańcami Zielonej Góry;
  2.  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. dochód przypadający na członka rodziny uzyskany w  miesiącu sierpniu nie przekracza  514 zł netto.

UWAGI:

  • rodziny pobierające świadczenia pieniężne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł powinny złożyć odpowiednie zaświadczenie pobrane w MOPS.
  •  rodziny niekorzystające ze świadczeń pieniężnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązane są do potwierdzenia dochodów NETTO każdego członka rodziny; odpowiednimi zaświadczeniami za miesiąc poprzedzający moment złożenia wniosku
  • osoby bezrobotne powinny przedłożyć odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Pracy  o wysokości NETTO zasiłku dla bezrobotnych, bądź o braku prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.

 

Aby otrzymać stypendium należy w terminie do 15 września 2018 r. złożyć  w szkole wniosek z kompletem dokumentów poświadczających uzyskiwane dochody (w miesiącu poprzedzającym czas złożenia wniosku czyli w sierpniu 2018r.).

 

Wniosek o stypendium można pobrać ze strony internetowej szkoły (TUTAJ), u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej Urzędu Miasta (Biuletyn Informacji Publicznej, w zakładce Co i jak załatwić w urzędzie? - stypendia):

 

Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny Jolanta Jenek (p. 200, I piętro)